Strategic Management Platform

Decide & Execute
4Straction on elävän strategian sovelluspalvelu   
  • Kerää ja päivitä eri lähteistä löytyvä tieto yhteen paikkaan
  • Järjestä pirstaloitunut tieto helposti ymmärrettävään muotoon
  • Jaa tieto oikea-aikaisesti oikeille ihmisille
  • Sosiaalista tieto parantaaksesi ihmisten ymmärrystä ja sitoutumista
  • Analysoi tietoa osallistamalla organisaatiosta löytyvää asiantuntemusta
  • Tee tärkeät päätökset oikea-aikaisesti ja läpinäkyvästi
  • Toteuta päätökset nopeasti ja tehokkaasti

 

Toimiva strategia

Automaattisesti päivittyvä ja sidosryhmien arvioima tilannekuva kilpailijoista, markkinoista, taloustiedoista sekä henkilöstön sykkeestä parantaa ja nopeuttaa strategian toimivuuden arviointia. Lue lisää

Tehokas toteutus

Visuaalisen ja osallistavan rakenne- ja toimenpidesuunnittelun avulla voit varmistaa yhteyden strategisten tavoitteiden ja operatiivisen toiminnan välillä.
Lue lisää

Tilanne- ja tulevaisuusnäkymä


Kerää markkinatietoja automaattisesti täsmähaulla

Aseta haluamasi internet mediat automaattiseen seurantaan kiinnostavien muutosten osalta. 4S watch -asetuksella ja palvelun sisältämällä organisaatiorekisterillä valitset helposti seurattavat yritykset ja niiden rekisteröimät sivustot. Lisäksi saat tilannekuvaan syötteet esim. toimijoiden taloustiedoista, kampanjoinneista, tuotejulkaisuista, patenteista, toimialauutisista jne.


Rikasta tietoa älykkäillä ja automaattisilla kyselyillä

Organisoi tehokkaasti tietoja ja tilannetta täydentävät ajastetut tai ad hoc kyselyt eri sidosryhmiltä. 4S Poll -asetuksilla voit jatkuvaluonteisesti kerätä selkeää ja laadukasta lisätietoa mm. henkilöstön, asiakkaiden, tunnuslukujen, vertailujen toimenpiteiden ja kokousten osalta tulosten päivittyessä automaattisesti tilannekuvaan. Seuraa, kommentoi, luokittele ja suosittele uutissyötteitä palvelun monipuolisilla mobiiliominaisuuksilla. Lisäksi palvelu taustoittaa arviot henkilöiden vastuun, aktiviteetin ja osaamisen mukaisesti.


Kytke sisäinen informaatio eri lähteistä tietovirtaan

Palvelun kattavalla tunnuslukujen ja indikaattorien hallinnalla varmistat, että tavoitteilla on selkeät mittarit, joita seurataan oikea-aikaisesti. Voit luoda sääntöjä indikaattoreiden laskemiseksi ja kytkemiseksi liiketoimintasi eri tasoihin ja hallinnoida tarvittaessa yritys- ja organisaatiorajat ylittäviä yhteenvetoja yritysrakenne -ominaisuuksilla. 4S rajapintaominaisuuksilla tuot helposti tietoa manuaalisesti tai automaattisesti yrityksen muista järjestelmistä ja ohjelmista johtamistarpeen mukaisesti.


Edistä oppimista interaktiivisilla tulostauluilla ja keskusteluilla

Osallista ja aktivoi organisaatio kommunikaatio-ominaisuuksilla tilannekuvan luomiseen. Voit luoda käyttäjä tai -ryhmäkohtaisia näkymiä joihin kytket monipuolisesti indikaattoreita, valistuneita uutissyötteitä sekä tehtyjä päätöksiä ja tehtäviä. Näkymät ovat porautuvia ja ketjutettuja liittyen sisällön lähteeseen ja yrityksen rakenteeseen. Hyödynnä palvelun dynaamista visualisointia tietojen monipuoliseen tarkasteluun.


Paranna ymmärrystä ja intuitiota tunnetuilla strategiatyökaluilla

Paranna johtopäätösten syntymistä ja syvennä niiden käsittelyä strategisilla analyysipohjilla eri tulokulmista. Staattiset perinteiset työkalut, kuten SWOT-TOWS, Pestel, Benchmarking, BCG matrix, Value Chain jne. muuttuvat eläväisiksi työskentelytiloiksi joiden tuloksena syntyy skenaario- ja tulevaisuusnäkymiä strategista arviointia varten. Kytke joustavasti ulkoinen asiantuntijanne työskentelyprosessiin. Uudet sisältömuutokset informaatiovirrasta poimitaan automaattisesti näkymille nopeaa tarkastelua varten.


Pohjaa päätöksenteko todelliseen tilannekuvaan

Palvelun suoraviivaisen ja helppokäyttöisen prosessin avulla voit luoda uuden aloitteen, kysymyksen, idean, toimenpide-ehdotuksen tai tehtävän aina siellä missä informaatio tarjoaa siihen parhaat edellytykset. Järjestelmä tallentaa automaattisesti asiaan liittyvät yhteydet, näkymät ja tiedot. Näin asia esiintyy käsiteltäväksi aina oikeassa foorumissa.

Strategian johtaminen


Luo tulevaisuutesi jaettuun skenaario-näkymään pohjautuvalla strategialla

Tulevaisuusnäkymän toiminnallisuuksien avulla voit helposti tehdä luonnehdintoja havaituista trendeistä ja olettamuksista. Skenaarionäkymissä voit hyödyntää eri tulokulmia, joiden mukaisesti näkymän sisältö kootaan ja ryhmitellään. Tiivistetty sisältö on linkitetty analyysinäkymien avulla laajempaan tietopohjaan. Palvelun työskentelytilat tarjoavat erinomaisen alustan strategisten muutosten arvioinnille eri työryhmissä. Strategiakartan toiminnallisuuksien avulla muokataan ja uudistetaan tarvittaessa strategian rakenteita ja painopisteita, jotka muodostavat viitekehyksen toteutukselle.


Muokkaa ja hallinnoi tehokkaasti strategian vaatimia muutoksia organisaatio-, yritys- ja toimintorakenteissa

Palvelun taustalla kuvattu liiketoiminnan ja organisaation rakenne ohjaa informaatiovirtaa myös vastuualueiden ja osaamisen mukaisesti. Näin varmistat, että oikeat henkilöt tulevat tietoiseksi ja rikastavat tietoa kommenttien ja arviointien muodossa. Visuaalisella organisaatiokuvalla helpotat vastuiden ja johtamisjärjestelmän ymmärtämistä henkilöstön osalta sekä voit ohjata tietojen käyttöoikeutta eri tasoilla. Uuden henkilön ohjaaminen johtamisjärjestelmään käy vaivattomasti ja tehokkaasti. Muutokset rakenteissa päivittyvät automaattisesti henkilöden työnäkymissä ja historia-aineisto mukautuu noudattamaan muutosta.


Tehosta toteutusta visuaaliseen kokonaiskuvaan kytketyn tehtävähallinnan avulla

Strategisten toimenpiteiden tehtävähallinta ja vastuutus on kattavasti kytketty strategiakarttaan. Visuaalisesti muodostuvasta kokonaiskuvasta voi helposti porautua strategian taustalla oleviin tulevaisuusnäkymiin, tehtäväkokonaisuuksiin, joilla strategiaa toteutetaan tai tilannekuvaan joka kertoo miten toteutuksessa on onnistuttu. Tarkastelukulmaa voidaan helposti vaihtaa yritys-, toiminto,- markkina- tai tuoterakenteen mukaiseksi. Strategisille toimintokokonaisuuksille voidaan asettaa tavoitteet ja menestystä kuvaavat mittarit joiden avulla vaikutusta tulokseen voidaan arvioida.

Varmista toteutus valvotulla agendalla, jossa on aina oikeat asiat

Agenda -työkalun avulla voit tehostaa palaverikäytäntöjä ja niihin liittyviä jakelu-, valmistelu- ja jälkityötoimenpiteitä. Palvelu varmistaa, että johtoryhmän ja tiimien päätöksentekoprosessi sujuu suoraviivaisesti, mutta kattaa kaikki halutut vaiheet ja dokumentoituu luotettavasti asianomaisille. Tehtyjen päätösten laatua voidaan arvioida esim. yhdistämällä indikaattorien aikajananäkymiin päätösten ajankohdat sekä arvostelemalla päätökset valituilla kriteereillä. Näin palvelu auttaa tunnistamaan esim. onnistuneiden päätösten tunnusmerkit. Voit itse määritellä milloin ja miten haluat yhteenvedon agendan sisältämien asioiden etenemisestä

15 minuutissa saat kattavan kokonaisarvion yrityksesi strategisen johtamisen nykytilasta

Aloita johtamisjärjestelmän analyysi nyt!