Intelligent
Agenda 360

Yhdistää ihmiset, tekemisen, datan ja tulokset

 • Omistaja ja sijoittaja
 • Hallitus
 • Johtoryhmä
 • Toimitusjohtaja

Omistaja ja sijoittaja

 • Miten varmistat sijoituksesi maksimaalisen arvonnousun?
 • Aikaansaako yrityksen strategia toteutuessaan tavoitellun arvonnousun?
 • Toteuttaako toimiva johto strategiaa tehokkaasti?
 • Yrityksen strategia voi olla epäselvä tai epärealistinen. Usein merkittävä osa johdon ajasta menee tulipalojen sammutteluun, jolloin strategiaa ei  toteuteta määrätietoisesti.

4Straction auttaa varmistamaan, että organisaatiolla on toimiva ja ymmärretty strategia, sekä kohdistaa johdon huomion tärkeisiin asioihin.

Hallitus

Hallituksen jäsenenä joudut usein työskentelemään lähinnä yhtiön taloudellisten lukujen varassa, ilman näkyvyyttä olennaisiin muutossignaaleihin.

Agenda 360 tarjoaa hallitukselle reaaliaikaisemman tiedon yrityksen näkymistä ja strategian toteutumisesta. Palvelu helpottaa hallitusraportointia ja varmistaa päätösten siirtymisen hallituksen ja toimitusjohtajan välillä.

Johtoryhmä

 • Johtoryhmän työskentely painottuu liikaa nykytilaan ja menneisyyteen. Päätösten valmistelu- ja taustamateriaali on usein vaikeasti saatavilla ja arkiasiat varastaa päähuomion strategisen fokuksen sijaan.
 • Käytössä olevat  työkalut palvelevat huonosti yhteisen tulevaisuuskuvan muodostamisessa ja strategian toiminnallistamisessa.

Agenda 360 palvelun avulla johtoryhmän ja tiimien päätöksentekoprosessi sujuu suoraviivaisesti ja ohjautuu asianomaisille. Se luo paremman näkyvyyden eteenpäin, koordinoi ja varmistaa johtoryhmän päätösten toimeenpanon ja seurannan.

Toimitusjohtaja

 • Toimitusjohtajana olet liian kiireinen muodostaaksesi pirstaloituneesta tiedosta tehokkaan päätöksenteon vaatiman selkeän ja riittävän kokonaiskuvan.
 • Joudut tekemään päätökset puutteellisin tiedoin tai viivästyttämään päätöksentekoa.

Agenda 360 tarjoaa toimitusjohtajalle päätöksentekoon tarvittavan, organisaation näkemyksellä täydennetyn markkina- ja numerotiedon, sekä auttaa pitämään fokuksen strategian toteutumisen kannalta keskeisissä asioissa

Business simulator

Katso mitä uutta tarjotaan liiketoiminnan suunnitteluun

   

Älykäs agenda

Onko johtoryhmäpalaverin jälkeen päällimmäisenä ajatus: “päätettiinkö me jotain?”

Onko fokus menestyksen kannalta tärkeissä asioissa, vai varastaako arkiasiat johdon ajan?

Kasvattaako lisääntyvä tieto Informaatioähkyä vai kokonaiskuvan ymmärrystä?

Päätökset ja muistiot

Päätöksenteko-työkalu digitoi kokousprosessin. Se on kiinteä osa Agenda 360 palvelua ja on korvaamaton apuväline hallitukselle, johtoryhmälle sekä kaikille tiimeille, niin ennen kokousta, kokouksen aikana kuin sen jälkeenkin.

Havainnot ja aloitteet

Agenda 360 koostaa palvelun eri toiminnoissa tehdyt havainnot, numerot ja tulokset tavalla joka helpottaa muutosten tarkastelua ja seurantaa. Se tukee toteutuskelpoisten aloitteiden syntymistä päätöksenteon tueksi.

Jakelu ja hälytykset

Palvelu kokoaa automatisoidusti ja ohjatusti oikeat asiat agendalle ja varmistaa että reaaliaikainen jaettu tilannekuva on johdon ja tiimien käytettävissä. Agendan sisältö laajenee kytkettyjen sisältöjen mukaisesti.

Tiimit ja ryhmät

Varmista tehokas ja innostava osallistuminen tiimien ja ryhmien avulla. Visuaalinen tiimikartta auttaa tarpeellisen informaation ohjauksessa oikeille henkilöille. Agenda 360 yhdistää tiimit ja ryhmät ja pitää tiedonkulun aina ajantasalla.

Jatkuva tilannekuva

Luo pirstaleisesta tiedosta jaettua merkitystä

Tuntuuko, että BI ratkaisu on jäykkä ja edellyttää massiivista integraatioprojektia?

Joudummeko kaivamaan tiedot useista paikoista aina uudestaan?

Tulostaulut ja raportit

Palvelu kerää ja yhdistää automaattisesti yrityksen taustajärjestelmistä löytyvää informaatiota. Näiden pohjalta se tuottaa organisaation avaintiimeille ja johtajille tarvittavat tiedot roolin mukaan.

Budjetointi ja ennakointi

Hyödynnä rullaavaa ennakointia ja osallista tarvittessa eri osapuolia budjetointiin. Erinomainen apu talousjohdon tueksi.

Koneälyavusteinen ennakointi

Uusin kehityskohteemme on koneälyavusteinen ennakointi joka mullistaa perinteisen tavan tehdä ja tukea budjetointia.

Mittarointi ja tunnusluvut

Palvelu sisältää kattavan mittariston ja tunnuslukuhallinnan monipuolisilla muokkausominaisuuksiilla sekä valmiit integraatiot ja rajapinnan kehittäjille.

Strategia ja toimenpiteet

Kuinka tyytyväisiä olette strategianne tuottamiin tuloksiin?

Onko meillä yhteinen käsitys tilannekuvasta?

Onko kaikille selvää, mitä tekemällä he toteuttavat strategiaa?

Päämäärät

Muodostaa kokonaiskuvan tärkeimmistä tavoitteista ja askelista niiden saavuttamiseen. Päämäärät ja fokusalueet avaintiimien agendalla varmistaa että strategiasi on näkyvää ja ymmärrettävää.

Strategian kuvaus

Yhteydet eri käsitteiden avulla luovat ymmärrettävän kielen ja pohjan toimenpiteiden suunnitteluun. Tuloksena saadaan helposti ylläpidettävä ja kommunikoitava tarina matkasta kohti päämääriä.

Toimintasuunnitelma

Varmistaa tiimien työskentelyn fokusalueiden mukaisesti. Se motivoi henkilöt strategian toteuttamiseen osallistamalla heidät omien tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn.

Tilannepäivitykset

Strategian toteutuksen ja tilanteen ohjattu päivittäminen tuo esiin ongelmat jo varhaisessa vaiheessa. Läpinäkyvyyden ansiosta eteneminen on vaivatta nähtävissä kaikilta organisaatiotasoilta.

Markkinatutka

Tutkimusten mukaan toteutuskelpoinen aloite on se suurin puuttuva linkki tiedolla johtamisessa

Onko kaikki yrityksen tietämys johtoryhmässä, vai miten hyödynnät organisaatiosta löytyvää tietämystä?

Olisiko huonot uutiset syytä nähdä kun voit vielä tehdä asioille jotain?

Uutishuone

Säästä aikaa tutustumalla tiimillesi tärkeimpiin uutisiin ja havaintoihin uutishuoneessa.

Sidosryhmät

Pysyt vaivattomasti ajantasalla kilpailijoista, asiakkaista, sidosryhmistä ja ilmiöistä.

Trenditutka

Tulevaisuusnäkymässä tunnistat liiketoiminnan kannalta merkittävät ilmiöt ja trendit sekä niiden kehityksen.

Analysointi

Uutisten ja havaintojen analysointi kerää tehokkasti parhaiden asiantuntijoidesi näkemyksen asioista ja niiden merkityksestä.