Living Strategy™ Platform

Saumatonta yhteispeliä strategian toteutukseen

Strategian suunnittelu

Palvelun avulla hallitset jatkuvaluonteisen strategiatyön koko prosessia. Voit hajauttaa työskentelyn roolien ja tiimien mukaisesti ja palvelu täydentää tiedot kokonaiskuvaan. Digitaalinen fasilitointi tuo parhaat strategiset analyysit käytettäväksi ajatustyöskentelyyn aivan uudella tavalla, ohjatusti, automatisoidusti sekä virtuaalisesti.

Digifasilitoinnilla kuukausien työ viikoissa

Palvelun työpajatoiminnallisuuksien avulla johdat tehokkaasti organisaation ajatustyötä osaksi strategisia analyysejä ja tärkeimpiä johtopäätöksiä. Voit luoda terävää ohjausta kysymysten ja arviointien avulla sekä vaiheistaa etenemistä parhaiden strategisten viitekehysten pohjalta. Voit automatisoidusti tai fasilitaattorin vetämänä kerätä näkemyksiä ja arvioita vaikka koko henkilöstöltä.

Strategiaprosessin mallinnus

Strategian rakenne, käytettävät analyysit ja kerättävä tieto voidaan mallintaa palveluun strategiaprosessina. Sen avulla automatisoit tiedon keräämistä, kokoamista ja viestintää sekä varmistat, että digifasilitoinnin tulokset kytkeytyvät viiveettä ja läpinäkyvästi strategian toteutukseen.

Data havainnoiksi ja johtopäätöksiksi

Voit mallintaa oleelliset toimintaympäristön sekä oman toiminnan rakenteet helpottamaan ja jäsentämään havaintojen keräämistä ja kokoamista. Havainnot voivat olla osa analyysien sisältöä johtopäätösten tuottamiseen. Palvelun avulla osallistat laajemman joukon yhteiseen prosessiin, joka tutkitusti parantaa strategian ymmärrystä läpi koko organisaation ja vaikuttaa sitoutumiseen sekä suoritusmotivaatioon.

Kohti strategista kyvykkyyttä

Palvelun analyysit mahdollistavat useita eri keinoja ryhmäajattelun tukemiselle eliminoiden perinteisiä ajatusvääristymiä yksilöiden ja ryhmien päätöksenteossa. Muodostamalla jatkuvan analysointi- ja palautekierrosmekanismin organisaation strateginen kyvykkyys kehittyy.

Strategistille miellekartta vaativien rakenteiden hallintaan

Strategiarakenteet on kokonaisuudessaan mahdollista visualisoida miellekartan avulla. Näet yhdellä sivulla kokonaisuuden, jota on helppo muokata ja laajentaa aina toimenpiteisiin asti.

Kuvaa strategiamatkaa ja sen ajoitusta tarinan muodossa

Voit helposti siirtyä strategiakartasta tarinan kuvaamiseen ja muotoilla päämäärille tarpeellisia välietappeja tai läpimurtoja. Ne konkretisoivat ja helpottavat toimenpiteiden ajallista ja sisällöllistä painotusta. Samalla ne muodostavat kiinnekohdat reaaliaikaista seurantaa varten.

Ennakoi liiketoimintasi tulevaisuutta

Business simulaattorin avulla voit tarkastella niin ulkoisten tekijöiden kuin sisäisten ja strategisten toimenpiteiden vaikutuksia liiketoimintaasi muuttuvassa ympäristössä. Voit yhdessä tiimisi kanssa hahmottaa kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja näet niiden vaikutukset samantien. Sen avulla luot yhteisen jaetun tulevaisuuskuvan.

Arvioi toimintasuunitelman vaikutusta

Business simulator on ketterä apuväline strategisten toimenpiteiden taloudellisen vaikuttavuuden ja merkittävyyden arvioinnissa. Löydetään potentiaalisimmat kohteet ja vältetään turhat ohilyönnit. Varmistetaan konkreettisesti oikeat asiat agendalla.

 

Toteutuksen johtaminen

Strategian tehokas toteutus alkaa läpinäkyvästä osallistamisesta. Tarvitaan inspiroivaa merkitystä, selkeää suuntaa, konkreettisia tavoitteita ja selkeät roolit. Varmistutaan, että tehdään, mitä on sovittu. Se varmistaa tiimien työskentelyn fokusalueiden mukaisesti.

Toimiva kokousstruktuuri säännöllisille ja tehokkaille johtamiskokouksille

Palvelun ominaisuuksien avulla ajastetaan asioiden systemaattista käsittelyä ja automatisoidaan kokousten valmistelua sekä parannetaan päätösten seurantaa. Se luo asialistan ja kerää siihen liittyvän tausta-aineiston järjestelmistä osallistujien käytettäväksi. Palvelu tukee päätöksentekoprosessia käsiteltävän asian esittämisestä, kommenttien, keskustelun ja päätösten dokumentointiin saakka.

Tehdyt päätökset ja tehtävät näkyvästi arjen tukena

Palvelun tilannehuone kokoaa viimeisimmän keskustelun, kokousten päätökset ja tehtävät käyttäjän omaan agendaan. Järjestelmä lähettää palaverista myös yhden valmiin koosteen, jossa suoraan viestissä on koostettu henkilölle kohdistetut ja sovitut tehtävät muistin tueksi. Järjestelmä muodostaa perinteisen muistionnäköisen palaveripöytäkirjan osallistujista, käsitellyistä aiheista ja sovituista asioista.  Palvelun arkistointi huolehtii tarvittaessa pysyväisyydestä ja koskemattomuudesta.

Selkeä palaverien koostenäkymä

Palaverien koostenäkymässä on selkeästi eroteltu eri palaverisarjat, niiden aikataulutus ja lyhyen ajan viikkonäkymä.

Onko kaikille selvää, mitä tekemällä he toteuttavat strategiaa?

Tiimi- ja organisaatiokartta luo perspektiiviä toteutukseen. Sen avulla ohjataan tarkastelua, tiedonkulkua ja strategiatyöskentelyä osallistuijille ja varmistetaan tiedonkulku läpi koko organisaation. Virtuaalitiimien avulla muodostat yhteisten hankkeiden ohjausta yli organisaatiorajojen.

Tiimisi tärkeimmät tiedot käytettävissäsi ajantasaisesti

Palvelu tuottaa reaaliaikaista ja kattavaa tilannetietoa organisaation eri tasoilta. Tilannehuoneesta löydät roolisi mukaan tärkeimmät havainnot strategian toimeenpanosta, tulostauluista ja markkinahavainnoista.

 

Toteutus sopivissa palasissa ja mitattavilla tavoitteilla

Palvelun avulla näet yhteisen kokonaiskuvan tärkeimmistä tavoitteista ja askelista niiden saavuttamiseen. Voit suunnitella ja kytkeä tiimisi sekä vastuualueesi toimenpidekokonaisuudet strategiatarinaan. Varmistut, että strategian toteutus on näkyvää ja ymmärrettävää.

Muutoksen johtaminen arjessa

Tiekarttanäkymässä saadaan visuaalinen tilannekuva ja suodattimien avulla muodostuu samantien näkymä eri perspektiiveistä. Tavoitteiden saavutettavuus, onnistumisen näkymä, aktiivisuuden tila, kaikki keskeisiä asioita elävän strategian seurannassa.

OKR- malli strategian toteutuksessa

Palvelun OKR-malliin toteutettu versio tukee strategian toteuttamiseta tavoite-avaintulokset menettelyllä ja siihen liityvillä suunnittelukierroksilla. Strategiarakenne ja -kuvaus on saumattomasti kytketty OKR- toteutukseen.

Strategian toteutuksen seuranta

Palvelun tilanne- ja tilapäivitykset on tehokas keino pyytää osallistujilta täsmällisempää arviota toiminnan kehittymisestä. Arviointi annetaan jäsennellysti strategiaan kytkettynä. Arviointisyklin voi määritellä kohdistetusti viikoista kuukausiin. Tämän avulla saadaan koottua yhteinen tiivistetty toteutuksen tilannekuva.

Palautekierros osana dialogia

Strategiaan kytketyssä läpimurtonäkymässä voidaan ohjata toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Tulosten syntyminen varmistetaan visuaalisella seurannalla ja palautekierroksella. Kierroksen kommentit sekä toimenpiteiden havainnot tallentuvat dialogiin.

Suorituskyvyn seuranta

Yhdistää yrityksen sisäiset tietolähteet ja tukee BI ratkaisuna yrityksen tulosten, tehokkuuden ja toiminnan seurantaa. Se kohdistaa fokuksen tietojen analysointiin ja kytkee mittarit ja tulostaulut yrityksen strategiaan.

Mittaa merkittävyyttä ja vaikuttavuutta

Palvelun ominaisuuksien avulla kytket relevantit menestysmittarit halutuille strategiatasoille aina toimenpiteelle asti. Mittareiden luonti käy kätevästi asianomaisessa kohdassa seurantaa ja keräystä varten. Palvelun visuaalisuus auttaa strategian ja kriittisten menestystekijöiden huomioimisen mittareiden valinnassa.

Raportoi strategiaa

Palvelu tuottaa reaaliaikaisesti valitut tulos-, etenemis- ja tavoitemittarit sekä niiden visuaalisen seurannan. Sen monipuoliset kytkentä- ja vertailumahdollisuudet tavoitteen, budjetin ja toteuman osalta varmistavat jatkuvan tilannekuvan.

Rikasta numerotietoa organisaation hiljaisella tietämyksellä

Palvelun Poll-ominaisuudet mahdollistavat kyselyiden tekemisen tarvittaessa koko henkilöstöltä. Kyselyt voivat olla luonteeltaan laadullisia tai määrällisiä. Kyselyt voidaan automatisoida jatkuvaluonteisiksi.

Wysiwyg muokkaus

Kaikki palvelun tulostaulut ja raportit on muokattavissa visuaalisesti käyttäjän toimesta, mahdollistaen täysin itse suunnitellut näkymät. Lisää numeroita, taulukoita, strategian toteutuksen rakenteita, uutisia tai ulkoista sisältöä visuaalisesti.

Anna raporttien tulla luoksesi

Palvelun ajastustoiminnot mahdollistavat ajastettujen raporttien lähettämisen suoraan vastaanottajille helpottaen näin tiedon toimitusta.

Talous johtamisen näkökulmasta

Palvelu kerää taloustiedot automaattisesti talousjärjestelmästä ja muodostaa tuloslaskelman, taseen ja perinteiset talousmittarit. Tunnuslukukartta voidaan sovittaa täysin asiakkaan käyttöön ja muodostamalla räätälöityjä tuloslaskelmarakenteita. Samoin talouslukuja voidaan automaattisesti jaksottaa, vyöryttää ja käsitellä paremmin tukemaan johtamista.

Talouden seuranta ja vertailut

Palvelun talousraportointi on suunniteltu tukemaan toteutumien tavallisia ja erikoisempia vertailuita, sekä yhdistämään budjetti ja ennustedataa. Kiinteitä tunnuslukuarvoja voidaan kerätä suoraan Google Sheet ja Sharepoint/Excel -taulukoilta ja yhdistää taloustunnuslukuihin jotka lasketaan aina kun taloustunnusluvut päivittyvät.

Osa ekosysteemiä

Palvelu on suunniteltu integroitumaan yrityksen muihin järjestelmiin. Oli käytössä sitten taulukkolaskennassa Google Sheets tai Sharepoint + Excel, voimme lukea budjetti ja ennustetietoa taulukoilta joko tilitasolla tai ylemmän tason tunnuslukuihin

Operatiiviset tilannekuva

Voimme myös luoda jatkuvan tilannekuvan operatiivisista järjestelmistä. Ylläpidämme jatkuvasti avainmittareita toiminnanohjauksesta, tuotannonhallinnasta, projektijärjestelmästä, myynnin ohjauksesta markkinoinnin järjestelmästä. Ennustearvot voivat olla myös rullaavan ennusteen tai skenaarion pohjana

Toimintaympäristön seuranta

Tuo ulkoisen ympäristön seurannan tehokkaasti organisaation hyödynnettäväksi. Sen avulla saadaan reaaliaikainen henkilöstön rikastama markkinakuva ja parempi ote nopeasti muuttuvasta ja epävarmasta toimintaympäristöstä.

Markkinakuva haltuun

Palvelussa voit kuvata markkinat, joilla toimitaan tai etsitään mahdollisuuksia. Sen avulla pystytään jäsentämään ja jakamaan toimintaympäristön seurantaa ja varmistetaan tiukka ote jatkuvasti muuttuvasta markkinaympäristöstä. Se on tehokas apuväline riskien ja mahdollisuuksien analysointiin paremman tilannekuvan aikaansaamiseksi.

Henkilöstö mukaan havainnointiin

Markkinatutkan ominaisuuksilla voit osallistaa tehokkaasti uusia ääniä strategiatyöhön, kannustaa uusia näkökulmia ja keskusteluja markkinan mahdollisuuksista ja varmistaa organisaatiosi kilpailukyky markkinaälykkyyden avulla. Havainnot ovat saumattomasti yhdistettävissä strategian suunnittelun analyyseihin.

Epävarmuuksien ympärillä keskustelu

Palvelun avulla organisaation anturit saadaan valjastettua tunnistamaan hiljaisia signaaleja toimintaympäristöstä. Dialogi tehostuu huomattavasti kun kaikilla on yhteinen jaettu viitekehys.

Seuraava mahdollisuuksien ikkuna

Moni kunkin toimialan johtaja on päässyt asemaan hyödyntämällä jotain mahdollisuuksien ikkunaa juuri oikein. Oli se sitten internet, akkuteknologia, subscription-kulttuuri tai pandemia. Palvelun ilmiöt ja dialogin hallinta mahdollistavat seuraavan mahdollisuuksien ikkunan tunnistamisen

Oleellisimmat kumppanit ja kilpailijat kartalle

Voit hakea kannaltasi oleellisimmat yritykset sekä näiden toteutuneet taloustiedot palveluun. Järjestelmä päivittää ja hakee automaattisesti viimeisimmät vahvistuneet tilinpäätöstiedot ja ilmoittaa niistä sähköpostilla. Kytkemällä seurantakohteisiin avainsanahaut saat niihin liittyviä uutisia jatkuvaluonteisesti.

Havainnot kaikkien saataville

Palvelun mobiilisovellus ja muut toiminnot mahdollistavat jatkuvaluonteisen havaintojen keruun toimintaympäristön tapahtumista. Käyttäjät voivat Identifioida uutisvirran tärkeimmät havainnot ja rikastaa ne päätöksenteon tueksi.

Valjasta laajemmin yrityksen silmäparit seuraamaan ja oppimaan markkinasta

Tehosta ja automatisoi kilpailu- ja toimintaympäristön seurantaa. Palvelun myötä saat käyttöösi maailmanluokan hakukoneen, joka etsii sinulle haluamasi tiedot reaaliaikaisesti 24/7. Saat helposti tilannekuvaan uutiset toimijoiden taloustiedoista, kampanjoinneista, tuotejulkaisuista, patenteista, toimialauutisista jne. Voit myös itse jakaa havaintoja, uutisia, kuvaa ja videoita asioista jotka haluat nostaa uutisvirtaan.

Tärkeimmät uutiset niitä eniten tarvitseville

Voit ohjata uutisten jakelua automaattisesti organisaatio- ja tiimirakenteen mukaan. Palvelun tekoälyyn perustuva uutisrobotti parantaa uutisten osuvuutta myös käyttäjän toiminnan perusteella. Arvioituta uutisten merkittävyys ja saat tiimisi parhaan käsityksen tilanteesta