Miten OKR soveltuu elävän strategian työskentelytapaan?

Living Strategy® on Innovatiivinen prosessi, joka yhdistää strategiatyöskentelyn johtamisen arkeen. Se on suunniteltu erityisesti strategiseen johtamiseen keskeisimmin vaikuttavien osa-alueiden, kulttuurin, johtoryhmätyöskentelyn, strategiatyöskentelyn sekä toteutuksen johtamisen mukaisesti. OKR -malli soveltuu toteutuksen johtamiseen erinomaisesti ja käyttötarkoituksensa mukaisesti toteutettuna sillä on merkittävä positiivinen vaikutus menestyksen avainalueisiin:

 • strategian toimeenpanon linjaaminen yrityksen strategiaan
 • henkilöstön/osallistujan roolin tunnistaminen ja motivointi osallistumiseen
 • tavoitteiden määrittely ja mukautus muuttuvassa ja monimutkaistuvassa ympäristössä   

OKR-malli tarvitsee toimiakseen selkeät strategiset linjaukset ja valinnat 

Strategian toimeenpanossa ei riitä pelkät tavoite- ja seurantamittarit. Strategian toteutuksen haasteellisuus on toisaalta vaikeus paloitella sitä tiimi- ja henkilötason ohjaavaan tekemiseen, ja toisaalta koostaa operatiivisista aktiviteeteistä yhteys yritystason tavoitteisiin ja päämääriin.

OKR-malli tarjoaa yhteneväisen tavan käytännön toteutukselle. Parhaimmillaan se muuttaa yrityksen toimintakulttuuria – arkityöskentelyssä tekeminen priorisoituu paremmin asetettuihin tavoitteisiin. Yhteinen strategiatyöskentelyn alusta varmistaa, että kaikkia organisaation tavoitteita edistetään arjessa kohti yhteistä yritystason päämäärää. Kaikille on selvää mitä tekemällä voidaan edistää tavoitetilaa. Se varmistetaan tavoitteiden saavuttamisen säännöllisellä todentamisella ja oikea-aikaisella reaktiolla oikealla päätöksentekotasolla. Se on ketterää strategiatyötä, jossa OKR-malli tuo konkreettisia hyötyjä. Katso päätöksentekoon liittyvä artikkeli.

OKR -työskentelyn pääperiaatteita

 • Lyhyet iteraatio- ja palautekierrokset, jotka mahdollistavat nopean kokemusten jakamisen ja reagoinnin muutoksiin
 • Vastuutettu ja linjattu itsenäinen päätöksenteko, joka motivoi tuloksentekoon yhteisen tavoitteen piirissä  
 • Tuki “Bottom-up” tavoitteille jolla valjastetaan henkilöstön koko osaamispotentiaali paremmin yrityksen tavoitteiden asetannassa     
 • Läpinäkyvyys niin että strategia ja tavoitteet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä läpi koko organisaation.
 • Jatkuva oppiminen osana yrityksen strategisen kyvykkyyden kehittymistä

OKR on siis tavoitejohtamisen työkalun lisäksi ajattelutapa, joka vaikuttaa yhteiseen tekemiseen sekä näkemykseen siitä, mitä ulkoisesti näkyviä tuloksia tuottamalla saavutamme sen tavoitteen, joka vie meitä kohti yhteisesti haluttua päämäärää. Siinä on myös se haaste, osaammeko luoda toimivia ja todellisia Tavoitteita ja niiden avaintuloksia. Onneksi OKR malliin liittyy paljon kirjallisuutta ja ohjeita, miten soveltaa sitä käytännössä. 

Living Strategy® -ohjelmisto onnistuneen OKR toteutuksen mahdollistajana

4straction on kehittänyt ohjelmiston, joka antaa organisaatiolle läpinäkyvän ja selkeän kokonaiskuvan strategian toteutumisesta organisaatiossa. Se hanskaa myös ne vaativat strategian visualisoinnin, analysoinnin, mittaroinnin, tietojen keräämisen ja raportoinnin tarpeet, jotka useimmista ohjelmistotyökaluista puuttuvat, mutta ovat oleellisia kokonaisvaltaisen johtamisen osalta. 

Palvelun työkalujen avulla varmistetaan, että jokaisella tiimillä ja organisaatiotasolla henkilöt oivaltavat, mitä strateginen tekeminen on ja kuinka he voivat omalla tekemisellään edesauttaa strategian toteutumista.

Tärkeimmät ominaisuudet OKR-mallia ajatellen

Strategiaprosessin ohjaaminen ja säännöllinen palautekierros

 • OKR -suunnittelu ohjatulla digitaalisella työpajaominaisuudella (Usein kvartaalitasolla)
  • Tulokset visuaaliseen strategia- ja tavoitekarttaan
 • OKR – seuranta ja “feedback loop” kokous- ja palaveriominaisuudella   
  • Avaintulosten seuranta (usein viikkotasolla)
  • Avaintulosten tilapäivityspyynnöt palvelun toimesta määritetyllä syklillä (vko-kk-kvartaali-vuosi)
 • OKR -tilannearvio
  • Rullaavat tavoitteiden tilannearviot (usein kk-tasolla)
 • OKR -Retrospective ohjatulla digitaalisella työpajaominaisuudella
  • Prosessin toimivuuden arviointi
  • Tavoitteiden ja saavutusten merkittävyyden arviointi
 • OKR -hallinta- ja työskentelyominaisuudet roolien mukaisesti
  • Strategiatason päämäärien ja linjausten hallinnointi (usein Johtoryhmä)
  • Fasilitaattori tukemaan työskentelyä niin, että prosessi toimii ja samalla osallistujat saavat valmennusta menettelytavasta
  • Moderaattori/tiimin johto, johon rooliin kuuluu vastuu tai omistajuus tavoitteesta
  • Tiimin jäsen, osallistuu avaintulosten synnyttämiseen
 • Strategian etenemisen ja tavoitteiden tilannekuvan julkaisu yrityksen sisäisissä tiedotuskanavissa.

Katso OKR ominaisuuksista lisää

 Mikäli OKR mallin toteuttaminen on agendallasi niin varaa tästä esittely