Tavanomaista parempi strategiakierros on välttämätön, jotta organisaation strategia voisi todella muuttua toiminnaksi. Perinteinen strategiatyö on monelle tuttua hidastempoista, aikaa vievää ja tehottomaksi koettua puuhaa. Nykypäivän tilanteessa se ei vain enää riitä.

Digitalisaatio on mullistanut johtamisen, ja muutokset tapahtuvat massiivisella voimalla. Kiihtyvä muutos, kompleksisuus ja yksilöiden tarpeiden huomioiminen edellyttävät digitaalisia työkaluja, jotka tukevat johtamisen kehittymistä vastaamaan tehokkaammin kasvaviin tarpeisiin. Kontrollista siirrytään mahdollistamiseen ja vastuunkantoon, käskyttäminen väistyy yhteisöohjautuvuuden tieltä.

Toteuttavan johdon taakka

Johtamisen käytännön toteutuksen seuranta on osoittautunut haastavaksi yli sadan johtajan keskusteluissa. Johdon on oltava systemaattisempi ja johdonmukaisempi toteutuksessaan. Valitettavasti usein toteuttava johto on liian kuormittunut, eikä johdolla ole käytettävissään tarvittavia resursseja. Ulkopuolisen konsultin apu saattaa tuoda hetkellistä helpotusta, mutta strategisen kyvykkyyden kumuloituminen jää kysymysmerkiksi.

Digitaalinen avustaja ja yhteinen strategiatyön alusta

Ratkaisuksi tarjoamme uuden strategia-avustajan, joka ei ainoastaan ratkaise johdon ajankäytön ongelmaa, vaan uudistaa myös strategiatyöskentelyn. Tavoitteenamme on tehokas strategian toteutus ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Johto voi nyt keskittyä vaativiin valintoihin, kun avustaja selkeyttää ja perustelee strategian viestintäkelpoiseksi. Vuoropuhelu strategiasta helpottuu, ja strategiaa voidaan sisäistää tehokkaammin.

Loppu strategian salatieteelle

Avustajamme vapauttaa henkilöstön potentiaalia, sillä työntekijät eivät enää tyydy pelkästään toteuttamaan visiota vaan haluavat vaikuttaa siihen. Avustaja laajentaa osallistumisen mahdollisuuksia organisaatiossa.

Viisaus ei ole vain johtoryhmässä

Laadukkaiden ideoiden synnyttämiseksi tarvitaan monia näkemyksiä. Avustaja tukee osallistumista organisaation laajuudelta, lopettaen turhat strategiapalaverit.

Roolit selkeytyvät ja päätökset paranevat

Johdon aika vapautuu vaativampaan ajattelutyöhön, kun avustaja edistää vuoropuhelua ja tarjoaa päätöksenteon tueksi rikastettua tietoa.

 Katso lyhyt video ratkaisusta 

Älykkäin tapa käynnistää osallistava strategiatyö – kenen tahansa toimesta

1. Aloita vallitsevan strategian kirkastamisella

Tähän valitaan avustaja jossa helppokäyttöisesti keskustelevan käyttöliittymän avulla läpikäydään strategian tärkeimmät linjaukset, näkemykset painopistealueista sekä pidemmän tähtäimen päämääristä. Argumentoidaan menestystekijöitä, joita onnistuminen edellyttää.  Saat tuloksena visuaalisen strategiakartan mallinnettuna keskustelun pohjalta.

Tekoäly avuksi

Täydennetään ja sparrataan sisältöä ehdotuksilla tekoälyn avulla. Siitä saadaan näppärästi näkymä, miltä sisältö vaikuttaa kun sitä tulkitaan ulkoisella näkemyksellä.  Se on oiva lisä joka voidaan hyödyntää laajemmassa yksilöllisessä henkilöstön vuoropuhelussa.

2. Jatka osallistavaan toiminnallistamiseen

Tämä avustaja käyttää älykkäästi aiemmin kirkastettua strategiasisältöä arkikielisesti toimivaan keskusteluun, jossa osallistujat pääsevät antamaan oman näkemyksensä omasta näkökulmastaan. Se on tehokas tapa kerätä palaute ja samalla viestiä strategiasta. Lisätään ymmärrystä miten yksilöt kokevat asiat omasta tulokulmastaan, siis myös kuunnellaan. Eikä edes tarvitse opetella uutta ohjelmistoa!

Skaalautuu kymmenistä tuhansiin

Avustaja osaa jäsentää strategiakartan lisäksi tarvittaessa tasoja jolloin myös suuren osallistujajoukon tulosten käsittely onnistuu vaivattomasti. Aiemmin et tiennyt missä se paras osaaminen lymyää, mutta nyt tiedät!

Analysoi tulokset visuaalisesti 

Avustaja kokoaa vastaukset automaattisesti ja jäsentää ne strategiakartalta valittuihin rakenteisiin. Tulosten käsittely käy helposti ja ymmärrettävässä muodossa analysointia ja priorisointia varten. Näin avustajan avulla voidaan keskittyä tärkeisiin kohtiin joita halutaan toteuttaa ja seurata niiden vaikutusta.

3. Kierroksen tuloksena tavoitteiden tiekartta

Ohjelmisto tukee keskustelukierrosten tuloksena päivittyvää totetuksen tilannekuvaa, mutta myös tavoitteiden asettamisen ja toimenpideseurannan avulla päivitettävää tavoitteiden tiekarttaa. Voit valita mikä parhaiten sopii juuri teidän työskentelymalliin.

Voilá – ketterämpi strategiaprosessinne on arkipäivää

4straction ohjelmisto on suunniteltu vaiheittain, eri tilanteissa käyttöönotettavaksi kaikille niille asiakkaille jotka haluavat integroida jatkuvan strategiatyöskentelyn osaksi johtamiskäytäntöään.  Digiavustajan avulla voit  kattaa monenlaisia aihe-alueita, kuten esim. yleispalautteen, ajankohtaiset havainnot, tavoitteiden linjaukset, ajankohtaiset parannuskohteet, toteuttamisen pullonkaulat ja riskit, markkinahavainnot ja heikot signaalit ympäristöstä.