Strategia ja toimenpiteet

Palvelun avulla konkretisoit strategian aina toimenpidetasolle asti ja luot yhteisen käsityksen onnistuneesta toteutuksesta läpi organisaation.
Kokeile veloituksetta 14 päivää

Katso palvelun hinnoittelu

Sovi esittely

Toimenpiteet ja roadmap

Onko kaikille selvää, mitä tekemällä he toteuttavat strategiaa?

Onko fokus menestyksen kannalta oikeissa asioissa vai ajaako kiireeellisyys liian usein edelle?

Kuinka innostuneita ihmisemme ovat keskusteluun strategian toteutuksesta? Pelkistä nakkilistoista ei kukaan tykkää!

Toteutus sopivissa palasissa ja mitattavilla tavoitteilla

Palvelun avulla näet yhteisen kokonaiskuvan tärkeimmistä tavoitteista ja askelista niiden saavuttamiseen. Voit suunnitella ja kytkeä tiimisi sekä vastuualueesi toimenpidekokonaisuudet strategiatarinaan. Varmistut, että strategian toteutus on näkyvää ja ymmärrettävää.

Varmista tavoitteiden toteutuminen

Palvelu mahdollistaa toimenpiteen edistymisen seuraamisen sekä tavoitteen monipuolisen asettamisen. Voit toteuttaa palvelun avulla eri toimintamalleja, esim. itseohjautuvaan malliin, tulos- ja tilannejohtamiseen, OKR malliin ja muihin ketteriin työtapoihin liittyen.

Ominaisuudet dialogin aktivoimiseksi

Palvelun avulla organisaation tietämys yhdistyy kiteytetyiksi näkemyksiksi ja toteutuskelpoisiksi ideoiksi. Voit hyödyntää ohjattua työtilaa ja ohjata osallistujien työskentelyä, toimenpiteiden luontia sekä kerätä systemaattisemmin palautteita ja aloitteita. Kysely-ominaisuudella käyttäjä saa helposti kollegoiden arvion aina tarvittaessa. Valmiiden liitymien avulla voit ulottaa keskustelun myös kanaviin, joita yrityksessä jo käytetään, esim. Slack tai Microsoft teams.

Tilannepäivitys ja tulostaulut

Johdetaan tiedolla ja faktoilla. Mittaroidaan läpinäkyvästi oikeita asioita.

Varmistetaan että meillä on yhteinen käsitys tilanteen kehittymisestä.

Voimme reagoida nopeasti ja ennakoivasti poikkeamiin ja varmistaa toteutuksen onnistuminen

Tulostaulut oikeaan yhteyteen

Palvelu tuottaa reaaliaikaisen ja kattavan strategisten toimenpiteiden tilannetiedon organisaation eri tasoilta. Sen lisäksi ohjausnäkymien avulla voidaan visualisoida menestysmittarit ja kytkeä ne haluttuihin strategian eri osa-alueisiin, yksiköihin ja tiimeihin. Palvelun hälytysominaisuuksilla saat tarvittaessa roolisi mukaisesti kohdennetun interaktiivisen yhteenvedon, automattisesti ja haluamassasi muodossa.

Ajastettu tilannepäivitys

Voit asettaa toimenpiteille päivityssyklin jonka avulla järjestelmä pyytää ja kokoaa tilannetiedot toimenpiteiden vastuuhenkilöiltä. Tapahtumalokilla on helppo seurata järjestelmässä käytävää dialogia aloitteiden, kommenttien, muutosten, havaintojen ja päivitysten osalta. Voit jakaa haluamasi informaation henkilöstölle ja sidosryhmille tv-näytöillä, mobiilisti ja sähköpostilla. Näin varmistat, että ihmiset ovat aina tietoisia tärkeimmistä tavoitteista ja tilanteesta.

Yhdistä ja hyödynnä hajaantunut tieto

Palvelu kerää ja yhdistää yrityksen taustajärjestelmistä löytyvää informaatiota. Hyödynnä tehokkaasti jo olemassa olevat analytiikka ratkaisut, esim. Power BI, Qlik, Tableau, Google Data studio, Excel. Voit julkaista ja yhdistää relevanttia dataa tai näkymiä strategisen johtamisen työtiloihin. Palvelun monipuoliset kysely-, tiedonkeräys- ja mittarointiominaisuudet hoitavat tietojen päivittymisen vaivattomasti ja tehokkaasti.

Visuaalinen suunnittelu

Visualisoidaan ja linkitetään strategia näkyväksi

Osallistetaan tehokkaasti asiantuntijoita ja viedään konsultoinnin tulokset käytäntöön

Ihmisemme osaavat kertoa mikä on meidän strategia.

Suunnittele visuaalisesti ja rakenteellisesti

Näet yhdellä sivulla kokonaisuuden jota on helppo muokata ja laajentaa aina toimenpiteisiin asti. Jaetaan työtila osallistujien kanssa ja muotoillaan haluttu rakenne suunnittelun ominaisuuksilla. Voit nimetä käytettävät käsitteet ja luot samalla näkyvän viitekehyksen joka ohjaa toimenpiteiden suunnittelua ja varmistaa että fokus pysyy oikeissa asioissa ja oikealla tasolla.

Muotoile strategiamatkaa ja sen ajoitusta tarinan muodossa

Voit helposti siirtyä suunnittelijasta tarinan kuvaamiseen ja muotoilla päämäärille tarpeellisia välietappeja tai läpimurtoja. Ne konkretisoivat ja helpottavat toimenpiteiden ajallista ja sisällöllistä painotusta. Samalla ne muodostavat kiinnekohdat reaaliaikaista seurantaa varten.

Strategian tiivistelmä sidosryhmille

Strategiakohtaisen tiivistelmän avulla saat helposti luettavan ja jaettavan kiteytyksen strategian ytimestä ja sen toteutuksen tilasta sekä tuloksista. Voit yhdistää kokonaisuuteen tarvittaessa eri tasoille, esimerkiksi toiminnoille tai tiimeille, tehdyt kuvaukset strategiarakenteen mukaisesti.

Katso palvelun hinnoittelu

Sovi esittely